نقاشی

نقاشی: دختری با شال

🎨
دختری با شال
نقاش: اَلکسیه گاوریلوویچ ونِتسیانوف ۱۷۸۰ – ۱۸۴۷
نقاش روسی.
سبک: زندگی روزمره و مردم معمولی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.