art,  کتاب

معرفی کتاب:تاریخ زیبایی

تاریخ زیبایی 
نوشته: اومبرتو اکو
مترجم: هما
انتشارات: فرهنگستان هنر
✏️✏️✏️

فهرست مطالب
– آرمان زیبایی شناسی در یونان قدیم
– آپولونی و دیونوسیوسی
– زیبایی در قالب تناسب و هماهنگی
– نور و رنگ در قرون وسطی
– زیبایی هیولاها
– از شعر روستایی تا زن فرشته سان
– زیبایی سحرآمیز از سده ۱۵ تا ۱۶
– بانوان و قهرمانان
– از ملاحت تا زیبائی ناآرام
– استدلال و زیبائی
– امر شکوهمند
– زیبایی رمانتیک
– کیش زیبایی
– شیئ جدید
– زیبایی ماشین آلات
– از فرمهای انتزاعی تا اعماق مواد
– زیبایی رسانه‌ها

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.